Fővédnök:
Habsburg-Lotharingiai Mihály
főherceg

 


S. Nicolai episcopi/Szent Miklós püspök

Belvárosi Szent Mihály Templom (2008. december 6., 19.00)

 

Antiphona – Sancte Nicolae (Antiphonale Pataviense)

Antiphona – O pastor aeterne (Antiphonale Pataviense)

Antiphona – Beatus Nicolaus (Antiphonale Pataviense)

Cantio – Nobilissimus siquidem (Das Glogauer Liederbuch)

Responsorium – Confessor Dei Nicolaus (Antiphonale Pataviense)

Introitus – Heinrich Isaac: Státuit ei Dóminus (Choralis Constantinus III.)

Kyrie  Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II) (a4)

Gloria  Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II) (a4)

Oratio

Lectio

Graduale  Ecce sacérdos magnus (Graduale Pataviense, fol. 158v)

Alleluia – Tumba sancti víri Nicolai (Graduale Pataviense, fol. 118v)

Prosa – Laude Christo debita (Graduale Pataviense, fol. 214)

Evangelium

Credo – Heinrich Isaac (a4)

Offertorium – Veritas mea (Graduale Pataviense, fol. 161)

Sanctus – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II) (a4)

Agnus Dei – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II) (a4)

Communio – Heinrich Isaac: Beátus servus (Choralis Constantinus III.)

Postcommunio

Benedicámus Dómino

Exitus – Johannes Ockeghem: Alma redemptoris mater (a4)

 

Antiphona

Sancte Nicolae confessor Domini preciosa, adesto nostris precibus pius ac propicius.

 


Antiphona

O pastor aeterne o clemens et bone custos, qui dum devoti gregis preces attenderas voce lapsa de caelo praesuli sanctissimo dignum episcopa tu Nicolaum ostendisti tuum famulum.

 

 

Antiphona

Beatus Nicolaus pontificatus infulis decoratus, talem se exhibuit, ut ab omnibus amaretur.

 

 

Cantio

Nobilissimus siquidem natalibus ortus, velut lucifer Nicolaus emicuit.

 

 

Responsorium

Confessor Dei Nicolaus nobilis progenie sed nobilior moribus.

Ab ipso puerili aevo secutus Dominum, meruit divina revelatione ad summum provehi sacerdotium.

V) Erat enim valde compatiens, et super afflictos pia gestans viscera. Ab ipso…

 

 

Introitus

Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum ut sit illi sacerdótii dígnitas in ætérnum.

Ps.Misericórdias Dómini * in ætérnum cantábo.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto † sicut erat in princípio et nunc et semper * et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Introitus

Vele a békesség szövetségét kötötte az Úr, hogy ő lesz fejedelme, hogy őt és ivadékát illesse a főpapi méltóság mindörökre.

Uram, emlékezzél meg Dávidról és minden gyötrődéséről.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, gratias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis Deus Pater omnípotens, Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölséd, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsősédében. Ámen.

 

Oratio

Oremus. Deus, qui beátum Nicoláum Pontíficem innúmeris decorásti miráculis: tríbue, quaésumus; ut ejus méritis et précibus a gehénnae incéndiis liberémur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculórum. Amen.

 

Oratio

Könyörögjünk! Isten, ki Szent Miklós püspököt számtalan csodával ékesítetted, add, kérünk, hogy érdemei és imádsága által a pokol lángjaitól megszabaduljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Hebraeos

Fratres: Mementóte praepositórum vestrórum, qui vobis locúti sunt verbum Dei: quorum intuéntes éxitum conversatiónis, imitámini fidem. Jesus Christus heri, et hódie: ipse et in saécula. Doctrínis váriis et peregrínis nólite abdúci. Optimum est enim grátia stabilíre cor, non escis, quae non profuérunt ambulántibus in eis. Habémus altáre, de quo édere non habent potestátem, qui tabernáculo desérviunt. Quorum enim animálium infértur sanguis pro peccáto in Sancta per Pontíficem, horum córpora cremántur extra castra. Propter quod et Jesus, ut sanctificáret per suum sánguinem pópulum, extra portam passus est. Exeámus ígitur ad eum extra castra, impropérium ejus portántes. Non enim habémus hic manéntem civitátem, sed futúram inquírimus. Per ipsum ergo offerámus hóstiam laudis semper Deo. Ad est, fructum labiórum confiténtium nómini ejus. Beneficéntiae autem et communiónis nolíte oblivísci: tálibus enim hóstiis promerétur Deus. Obedíte praepósitis véstris, et subjacéte éis. Ipsi enim pervígilant, quasi ratiónem pro animábus vestris redditúri.

Verbum Domini – R) Deo gratias.

 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből.

Testvérek: Emlékezzetek meg elüljáróitokról, kik néktek az Isten igéjét hirdették; kiknek élete végét szemlélvén, kövessétek hitüket. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Sokféle és idegen tanításokkal ne engedjétek magatokat félrevezetni; mert legjobb a szívet kegyelemmel erősíteni meg, nem ételekkel melyek nem használtak az azokkal élőknek. Van oltárunk, amelyről nem ehetnek azok, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap a bűnért a szentélybe viszi, azok testét a táboron kívül égetik el. Ezért Jézus is, hogy a saját vére által megszentelje népét, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, hordozván az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Általa mutassuk be tehát Istennek mendenkor a dicséret áldozatát, azaz gyümölcsét ajkunknak, mely az ő nevét magasztalja. A jótékonyságról pedig és az adakozásról ne feledkezzetek meg; mert íly áldozatok tetszenek az Istennek. Engedelmeskedjetek elüljáróitoknak és hódoljatok nekik, mert ők őrködnek, mint akik számot fognak adni lelketekért.

Ez az Isten igéje – Istennek legyen hála.

 

Graduale

Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo.

V) Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi.

Graduale

Íme a főpap, ki életének napjaiban tetszett az Istennek.

V) Nem akadt hozzá hasonló, ki úgy megtartotta a Fölséges törvényét.

 

Alleluia

V) Tumba sancti víri Nicolai resudat semper óleum sacrum quo liniti egri sanantur multi.

 

Alleluia

V)

Prosa

Laude Christo debita

Celebremus inclyta

Nicolai merita.

 

Fovit illum Græcia,

Novit Dei gratia

Sanctum ab infantia.

 

Res miranda nimium

Infantuli jejunium:

Doctus Dei digito

Jejunat bis in sabbato.

 

Mira sanctimonia

A lactis alimonia

Abstinet infantulus,

Miratur omnis populus.

 

Sacer a cunabulis

Claruit miraculis

Sæculorum sæculis.

 

Civis urbis Pateræ

Clarus erat genere,

Clarior in opere.

 

In hoc festo tui præsulis,

Nunc adesto tuis famulis,

Salus in periculis

Et peccati vinculis.

 

Ut mortale pellas odium,

Salutare stilles oleum,

Oleum lætitiæ

Medicinam gratiæ.

 

Unde nos divinitus

Unge, sancte spiritus,

 

Munda cordis oculum,

Salva cunctum populum.

 

Fac nos ipsum te videre,

Hoc est totum vitæ vere.

 

Prosa – részletek

 

Dominus vobiscum. – Et cum spiritu tuo.

Sequentia santi Evangelii secundum Matthaeum.  Gloria tibi Domine.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Homo péregre proficíscens, vocávit servos suos, et trádidit, álii autem duo, álii vero unum, aiquíque secúndum própriam virtútem, et proféctus est statim. Abiit autem qui quinque talénta accéperat, et operátus est in eis, et lucrátus est ália quinque. Simíliter et qui duo accéperat, lucrátus est ália duo. Qui autem unum accéperat, ábiens fodit in terram, et abscóndit percúniam dómini sui. Post multum vero témporis venit dóminus servórum illórum, et pósuit ratiónem cum eis. Et accédens qui quinque talénta accéperat, óbtulit ália quinque superlucrátus sum. Ait illi dóminus ejus: Euge serve bone et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui. Accéssit autem et qui duo talénta accéperat. Et ait: Dómine, duo talénta tradidísti mihi, ecce ália duo lucrátus sum. Ait illi dóminus ejus: Euge serve bone et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui.

 

Az Úr legyen veletek – És a te lelkeddel.

A szent evangélium szakasza Szent Máté szerint. – Dicsőség neked Istenünk.

Az Időben: Mondá Jézus tanítványainak e példabeszédet: Egy idegenbe menendő ember előhívá szolgáit és átadá nekik vagyonát. És egyiknek adott öt talentumot, másiknak kettőt, harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek a maga tehetsége szerint, és azonnal elutazék. Elmenvén pedig, aki öt talentumot kapott, dolgozzék vele és más ötö nyere. Hasonlóképpen az is, ki kettőt kapott, más kettőt szerze. Aki pedig egyet kapott, elmenvén, földbe ásá és elrejté ura pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgák ura, és számadást tarta velük. És előjövén az, aki öt talentumot kapott vala, másik öt talentumot hoza, mondván; Uram! Öt talentumot adtál nekem, íme másik ötöt nyertem rajta. Mondá neki ura: Jól van, derék és hű szolgám; mivelhogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád; menj be urad örömébe. Eljöve pedig az is, ki két talentumot kapott, és mondá: Uram! Két talentumot adtál nekem, íme más kettőt nyertem. Mondá neki ura: Jól van, derék és hű szolgám; mivelhogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.

 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;  passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri sǽculi. Amen.

 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Offertorium

Veritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.

 

Offertorium

Vele lesz hűségem és kegyelmem, és fölemelkedik a szarva nevemben.

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excélsis.

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

Hozsanna a magasságban.

Áldott, aki jön az Úr nevében.

Hozsanna a magasságban.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Communio

Beátus servus, quem, cum vénerit Dóminus, invénerit vigilántem: amen dico vobis, super ómnia bona sua constítuet eum.

Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio.

Glória Patri et Filio et Spirítui Sancto sicut erat in princípio et nunc et semper et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Communio

Boldog az a szolga, kit mikor ura eljövend, ébren talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölé rendeli őt.

Örvendezzeetek igatzak, az Úrban: az igazakhoz illik a dicséret!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Postcommunio

Oremus. Sacrifícia, quae súmpsimus, Dómine, pro solemnitáte sancti Pontíficis tui Nicolái, sempitérna nos protectióne consérvent. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculórum. Amen.

 

Postcommunio

Könyörögjünk! Az áldozatok, melyeket Szent Miklós püspök ünnepén magunkhoz vettünk, tartsanak meg minket, Urunk, állandó oltalmukkal. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Benedicamus Domino.

R) Deo gratias.

 

Mondjunk áldást az Úrnak.

Istennek legyen hála.

Motetta

Alma Redemptóris Mater quae pervía cæli porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo: tu que genuísti, natúra mirante, tuum sanctum Genitórem, Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore Sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Hermann Contractus - (1013-1054)

Motetta

Megváltónk kegyes anyja, kitárt szép mennyei ajtó, Csillag a tengereken, jöjj, vár a szegény elesett nép, Hogy fölkelni segéld, te, ki szülted szent csoda-módon Tennen örök Szülőd, te, ki Gábriel ajkai által Vetted a boldog Avét, szűz mindig, előbb is, utóbb is, Égi királyasszony, könyörülj meg minden esetten!

 

Corvina Consort

www.corvinaconsort.fw.hu

Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán

Pintér Ágnes

Pászti Károly

Kalmanovits Zoltán

Demjén András