Fővédnök:
Habsburg-Lotharingiai Mihály
főherceg

 


Introitus – Heinrich Isaac: Gaudeámus omnes (Choralis Constantinus II.)

Kyrie – Heinrich Isaac: XVI. Missa De Beata Virgine (I) (a4)

Gloria – Heinrich Isaac: XVI. Missa De Beata Virgine (I) (a4)

Graduale  Audi fília (Graduale Pataviense, fol. 163)

Alleluia – Heinrich Isaac: Conceptio gloriósae (Choralis Constantinus II.)

Credo

Offertorium – Fíliae regum (Graduale Pataviense, fol. 166v)

Sanctus – Heinrich Isaac: XVI. Missa De Beata Virgine (I) (a4)

Agnus Dei – Heinrich Isaac: XVI. Missa De Beata Virgine (I) (a4)

Communio – Heinrich Isaac: Diffúsa est (Choralis Constantinus II.)

Exitus – Heinrich Isaac: Conceptio Mariae/De radice Jesse - sequentia (Choralis Constantinus II.)

 

In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis

 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Belvárosi Főplébániatemplom (2008. december 8., 18.00)

The Immaculate Conception of the B.M.V.

Inner City Parish Church (8. December, 2008. at 6.00PM)

Introitus

Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Mariæ Vírginis: de cujus conceptióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei.

Ps.Eructávit cor meum verbum bonum: * dico ego ópera regi.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto † sicut erat in princípio et nunc et semper * et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Introitus

Örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepet ülve a boldogságos szűz Mária tiszteletére, kinek fogantatásán örülnek ma az angyalok és magasztalják az Isten Fiát.

Ps.Szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalomat a Királynak.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Introitus

Let us rejoice in the Lord, celebrating a feast-day in honour of the Blessed Virgin Mary, at whose conception the angels rejoice and praise the Son of God.

Ps.My heart hath uttered a good word: I tell my works to the king.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

 

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, gratias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis Deus Pater omnípotens, Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Spíritus et alme orphanórum, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, Primogénitus Mariae vírginis matris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, Maríam sanctíficans, tu solus Dóminus, Maríam gubérnans, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölséd, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsősédében. Ámen.

 

Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise You. We bless You. We worship You. We glorify You. Lord God, heavenly King, God the Father almighty. Lord Jesus Christ, the Only-begotten Son. Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You who take away the sins of the world, have mercy on us.. You who take away the sins of the world, receive our prayer. You who sit at the right hand of the Father, have mercy on us. For You alone are holy. You alone are Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the Glory of God the Father. Amen.

 

Graduale

Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit rex spéciem tuam. V) Spécie tua, et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde, et regna.

 

Graduale

Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet; mert a király kívánja szépségedet. V) Kelj útra ékességedben és szépségedben, haladj szerencsével és diadalmaskodjál.

Graduale

Hearken, O daughter, and consider, incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house. V) According to thy worship and renown. Good luck have thou with thine honour.

 

Alleluia

V) Conceptio gloriósæ Vírginis Maríæ ex sémine Abrahæ ortæ de tríbu Juda clara ex stirpe David.

 

Alleluia

V)

Alleluia

V)

 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;  passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri sǽculi. Amen.

 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

I believe in one God, The Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the Only-begotten Son of God. Born of the Father before all ages. God of God, Light of Light, true God of true God. Begotten, not made, of one substance with the Father. By whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven. And became incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary: AND WAS MADE MAN. He was also crucified for us, suffered under Pontius Pilate, and was buried. And on the third day He rose again according to the Scriptures. He ascended into heaven and sits at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and His kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life, Who proceeds from the Father and the Son. Who together with the Father and the Son is adored and glorified, and who spoke through the prophets. And one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins and I await the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

 

Offertorium

Fíliæ regum in honóre tuo, ástitit regína a dextris tuis in vestítu deauráto, circúmdata varietáte.

 

Offertorium

Királyleányok jönnek dicsőségben; arannyal átszőtt, sokszínű ruhában a királyné áll jobbodon.

 

Offertorium

King’s daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in a vesture of gold, wrought about with divers colours.

 

Sanctus, sanctus, sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra glória tua.

Hosánna in excélsis.

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excélsis.

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

Hozsanna a magasságban.

Áldott, aki jön az Úr nevében.

Hozsanna a magasságban.

Holy, Holy, Holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are filled with your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.
Hosanna in the highest.

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, Who take away the sins of the world, grant us peace.

 

Communio

Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit Deus in ætérnum.

Ps. 44:2,11-16

Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.

Lingua mea cálamus scribæ, velóciter scribéntis.

Astitit regína a dextris tuis investítu deaurátio: circúmdata varietáte.

Audi fília, et vide, et inclína aurem tuam: et oblivíscere pópulum tuum, et domum patris tui.

Et concupíscet Rex decórem tuum: quóniam ipse est Dóminus, Deus tuus, et adorábunt eum.

Et fíliæ Tyri in munéribus vultum tuum deprecábuntur: omnes dívites plebis.

Omnis glória ejus fíliæ Regis ab intus, in fímbriis áureis circumamícta varietátibus.

Adducéntur regi virgines post eam: próximæ ejus afferéntur tibi.

 

Communio

Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten.

Ps. 44:2,11-16

Az én szívem ünnepi szózattól árad: zengem dalomat a Királynak.

Nyelvem, mint a gyorsírónak tolla.

Királyok leányai a te díszes udvarodban, jobbodon a királyné, Ofír aranyával ékesen.

Halljad, leányom, és lássad, és hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyádnak házát!

Mert kívánja a Király a te szépségedet, hódolj neki, mert ő a Te Urad, Istened.

Tírusz leányai ajándékokkal jönnek, orcádat esdik a népek gazdagai.

Mily dicsőséges bensejében a király leánya, arannyal átszőtt ruhát öltött.

Sokszínű öltözetben vezetik őt a királyhoz, szüzek követik, az ő társai, és bevezettetnek, Uram, tehozzád.

Communio

Full of grace are thy lips, because God hath blessed thee for ever.

Ps. 44:2,11-16

I speak of the things which I have made unto the King.

My tongue is the pen: of a ready writer.

upon thy right hand did stand the queen in a vesture of gold, wrought about with divers colours.

Hearken, O daughter, and consider, incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house.

So shall the King have pleasure in thy beauty: for he is thy Lord God, and worship thou him.

And the daughter of Tyre shall be there with a gift: like as the rich also among the people shall make their supplication before thee.

The King’s daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.

She shall be brought unto the King in raiment of needle-work: the virgins that be her fellows shall bear her company, and shall be brought unto thee.

 

Motetta (Sequentia in die)

Conceptio Maríæ vírginis,

Quæ nos lávit a lábe críminis

Celebrátur hódie, Díes est lætítiæ.

 

De rádice Jesse propaginis

Hanc edúxit sol veri lúminis

Mánu sapiéntiæ

Suæ templum glóriæ.

 

Stella nova noviter oritur,

Cujus ortu mors nostra moritur,

Evæ lapsus jam restituitur

In María.

 

Ut auróra surgens progréditur,

Velut lúna pulchra describitur,

Super cuncta ut sol erigitur

Virgo pía.

 

Virgo clémens et virgo unica,

Virga fumi, sed aromática,

In te cæli mundique fábrica

Gloriátur.

 

Te signárunt óra prophética,

Tibi cánit Salomon cántica

Canticórum, te vox angélica

Protestátur.

 

Verbum patris processu temporis

Intrat tui secrétum corporis,

In te tótum et tótum defóris

Simul fuit.

 

Fructus virens arentis arbóris

Christus gígas imménsi robóris

Nos a nexu funesti pignoris

Eripuit.

 

O María, dulce commercium

Intra tuum celásti grémium,

Quo salútis reis remédium

Indulgetur.

 

O vera spes et verum gáudium,

Fac post vítæ præséntis stádium,


Ut optátum in cælis brávium

Nobis détur.

 

Motetta

 

Motetta

 

 

Corvina Consort

www.corvinaconsort.fw.hu

Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán

Andrejszki Judit

Pintér Ágnes

Pászti Károly

Kalmanovits Zoltán